PAULIG, Eduard


(1889–1953)


Industriman, kommerseråd


Släkten Paulig hör till företagarfamiljerna med tyskt påbrå i Finland. Företaget Paulig, som grundades av Gustav Paulig, uppnådde en central position inom Finlands kaffehandel; industriell rostning av kaffe inleddes 1904. Sonen Eduard Paulig introducerade rostat och färdigpackat kaffe, som snabbt utvecklades till en märkesprodukt. Specialiseringen gjorde senare Paulig till det ledande företaget i Finland inom kaffe- och kryddbranschen.


 

Gustav Paulig, son till en trädgårdsmästare i Lübeck, kom 1871 till Finland, där han blev kontorist på Nokia Ab:s träsliperi. Han hade en bred kommersiell erfarenhet från det tyska företaget Piehl & Fehling, som bedrivit handel på Finland och till stor del var specialiserat på kaffe. Paulig grundade 1876 ett eget företag, uppbackad av kommerserådet Paul Sinebrychoff och med dennes son Nikolai som kompanjon. Företaget gick dock över i Pauligs eget namn redan följande år.


 

Kaffe var företagets främsta produkt redan från början. Vid sidan av det var socker, torkad frukt, kryddor och andra kolonialvaror samt mjöl viktiga handelsprodukter, om än med växlande framgång. År 1904 grundade Gustav Paulig ett kafferosteri, det första i Finland i industriell skala. Råkaffe dominerade dock kaffeförsäljningen länge: först 1927 översteg andelen rostat kaffe mer än hälften av Pauligs försäljning.


 

Gustav Pauligs son Eduard Paulig anställdes i företaget blott sjutton år gammal 1906. I enlighet med dåtida sed sändes pojken i lära utomlands: tre och ett halvt år hos kolonialvarugrossisten Boye & Schweighoffer i Lübeck. För spannmålshandelns skull begav sig Eduard Paulig även till Ryssland för att lära sig språk och handelsseder. Han tjänstgjorde på kontoret hos det stora kvarnföretaget J. E. Basjkirov i Nizjnij Novgorod. I hemlandet verkade han till att börja med som handelsresande inom familjeföretaget.


 

Gustav Paulig avled oväntat 1907. Ägare till företaget blev nu änkan Bertha Paulig. Eduard Paulig blev 1916 prokurist vid företaget. Världskriget var en svår tid för importhandeln, men vid början av kriget hade Paulig ansenliga kaffeförråd och även egen cikoriafabrik. Företaget omvandlades 1919 till aktiebolag, och verkställande direktör och styrelseordförande blev Eduard Paulig. Tio år senare löste han ut syskonen ur bolaget och gjorde om det till ett kommanditbolag. Syskonen var ursprungligen sex till antalet. Av dem stupade jägarkaptenen Bertel Paulig 1918. År 1931 blev Pauligs svåger Hugo Riska verkställande direktör för företaget. Efter Riskas bortgång verkade Paulig ännu ett par år som verkställande direktör, tills han 1947 överlät uppdraget på sonen Henrik Paulig. I anslutning till generationsskiftet omvandlades företaget 1950 återigen till aktiebolag. Eduard Paulig, som 1939 tilldelats titeln kommerseråd, var styrelseordförande i bolaget fram till sin död 1953.


 

Under Eduard Paulig, ”Finlands kaffekung”, förstärktes företagets ställning på kaffemarknaden till den grad att marknadsandelen uppgick till över 20 procent 1938; 1907 hade den legat kring sex procent. År 1938 var Paulig den klart största kaffeimportören i Norden. Under Gustav Pauligs tid började man köpa in kaffet direkt från producentländerna. Eduard Paulig besökte Syd-, Mellan- och Nordamerika 1927 och 1949. I hemlandet byggdes en effektiv, riksomfattande partiförsäljningsorganisation upp redan under 1920- och 1930-talen. För minuthandeln utvecklade bolaget Nissens butiks- och kafékedja, som hade inköpts 1909. Butikerna lades ned 1945.


 

En viktig vändpunkt var året 1924, då Paulig började sälja rostat kaffe i halv- och kvartskilos förpackningar. Redan dessförinnan hade man börjat sälja kaffe i fem- och tiokilos förpackningar under märket Paulig. Kaffet blev därmed ett varumärke. De äldsta av Pauligs nuvarande kaffemärken daterar sig till 1929. Vid denna tid började paketen också dateras. Även kryddor började samtidigt paketeras i små konsumentförpackningar, likaså te 1933; både te och kryddor hade sedan länge varit en del av Pauligs lösviktssortiment. Företaget hade också en stark position i handeln med torkad frukt – 1938 i själva verket en ännu starkare position än på kaffemarknaden. Försäljningen av tungt massgods som mjöl kom att stå tillbaka för specialprodukterna.


 

Andra världskriget gav upphov till samma problem för Paulig som det första, med den skillnaden att kriget nu direkt berörde även Finland. Paulig hade sålt kaffesurrogat redan under första världskriget. Med början från depressionen på 1930-talet sålde bolaget en kaffeblandning som till 25 procent bestod av kaffe. Under krigsåren sjönk produktens kaffehalt till noll. Försäljningen av äkta kaffe översteg försäljningen av surrogat först 1948.


 

Under kriget genomförde Paulig en investering som introducerade ett helt nytt fenomen på livsmedelsmarknaden i Finland – frysvaror. ”Djupfrysning” kom igång 1942 med tysk teknik för försvarsmaktens behov; i bakgrunden låg en strävan att utnyttja landets livsmedelsresurser så effektivt som möjligt. För civilbruk framställdes de första produkterna 1944. Paulig tillverkade djupfrysta produkter fram till 1987. Bolaget började även framställa glass 1949. Under krigsåren togs även varmluftstorkning i bruk, en teknik som Paulig använde för att konservera grönsaker fram till 1949. Henrik Pauligs Amerikaresa förde med sig nya idéer för marknadsföringen, bland annat utsåg man den första Paulaflickan 1950. Iförd folkdräkt och med en skinande kaffepanna av koppar i handen reste hon runt och gjorde reklam för Pauligs kaffe. Hennes bild återfanns även på kaffepaketen.


 

Under Eduard Pauligs tid utvecklades företaget, som startat inom handelsbranschen, till ett industriföretag. Denna process, som hade startat med kafferosteriet 1904, nådde sitt slut 1971, då Paulig gav upp partihandeln. Eduard Paulig hade gjort företaget till en livsmedelsproducent specialiserad på märkesvaror. Utvecklingen fortsatte i samma riktning under hans son, ekonomie magister, generalkonsul Henrik Paulig, som var verkställande direktör 1947–1973. Huvudprodukterna var kaffe och te, kryddor, olika frysvaror samt glass. Från 1987 har Paulig inriktat sig på kaffe och kryddor.


 

Paulig Ab är fortfarande ett familjeföretag. Förutom i Finland har det verksamhet i de övriga nordiska länderna, Baltikum och Ryssland. Styrelseordförande är Gustav Pauligs sonsonsson Bertel Paulig.


 

Tapani Mauranen


 

Eduard Gustav Heinrich Paulig, född 19.3.1889 i Helsingfors, död 20.4.1953 i Helsingfors. Föräldrar konsuln Gustav Wilhelm Paulig och verkställande direktören Bertha Maria Bohnhof. Gift 1912 med Ellen Ingeborg Sofia Riska.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. A. Cannelin, Firman Gustav Paulig 50 år (1926); V. Hoving, Handelshuset Gustav Paulig 1876‒1951 (1952); M. Hämäläinen, 125 år njutbara stunder (2001); E. Lodenius, Hundra år med Pauligs 1876‒1976 (1976).


 

BILDKÄLLA. Paulig, Eduard. Foto: Studio Saurén. Uusi Suomis bildarkiv.