BERG, Karl Emil


(1869–1921)


Generalmajor, krigsminister


K. E. Berg har en plats i Finlands historia som ett tragiskt offer för 1921 års skyddskårskonflikt. Berg hade gjort en framgångsrik karriär i det kejserliga Rysslands armé och innehade centrala poster i Finlands försvarsmakt 1918–1921.

 

Karl Emil Berg föddes som oäkta son till sedermera landshövding Otto Nyberg och Maria Rönkkö (sedermera Udd). Han genomgick Finska kadettkåren i Fredrikshamn och Nikolajevska generalstabsakademin i S:t Petersburg, varefter han tjänade infanteriet. Berg tog avsked som bataljonschef 1906. Efter att ha varit polismästare i Helsingfors i drygt fyra år övergick han till privat affärsverksamhet. Vid världskrigets utbrott 1914 blev överste­ Berg återinkallad och tjänstgjorde som stabsofficer i ett par års tid.


 

I likhet med många andra finländska officerare lämnade Berg den ryska armén under revolutionsåret 1917. Han återvände till Finland, utnämndes till generalguvernörens kanslichef, blev medlem av militärkommittén och började utbilda Republi­ken Finlands skyddsvakt i Jalasjärvi i södra Öster­botten. Bergs förtjänster 1918 är framför allt förknippade med organiseringen av officersutbildningen i Finlands armé. Våren 1918 var han chef för den så kallade krigsfänrikskolan och stabschef för befälhavaren för krigsmakten. Han befordrades till generalmajor i juni 1918.


 

Den partipolitiskt obundne Berg var krigsminister i J. H. Vennolas agrarregering från augusti 1919 till mars 1920. Han kritiserades av aktivisterna som ”ryss­officer”. Han blev ett slags symbol för dem som hade gjort karriär i Ryssland och vilkas fosterländskhet och finska sinnelag aktivisterna ville ifrågasätta efter att landet blivit självständigt.


 

I juni 1921 publicerade Hufvudstadsbladet en artikel skriven av chefen för Helsingfors skyddskårsdistrikt, Paul von Gerich, som i taktlösa ordalag kritiserade randstatspolitiken och västmakterna. Efter påtryckningar av de franska och italienska sändebuden i Helsingfors beordrade regeringen skyddskårernas överbefälhavare Georg Dietrich von Essen att entlediga von Gerich. När von Essen, som höll fast vid skyddskårernas självständighet, inte gick med på detta, försattes regeringen i en brydsam situation som slutade med att den entledigade von Essen den 20 juli och samtidigt beordrade K. E. Berg att överta hans uppgifter vid skyddskårerna. Enligt regeringens vilja utförde Berg en dagorder om von Gerichs entledigande. För detta utsattes han för mycket skarp kritik från officerskåren och skyddskårerna. Finska kadettklubben indrog med omedelbar verkan Bergs medlemskap i klubben. Påtryckningarna blev så hårda att Berg sköt sig endast två dagar efter att han blivit utnämnd till överbefälhavare för skyddskårerna.


 

Mikko Uola


 

Karl Emil Berg, född 16.9.1869 i Villmanstrand, död 22.6.1921 i Helsingfors. Föräldrar guvernören Otto Gustaf Nyberg och Maria Rönkkö (senare Udd). Gift 1899 med Elsa Nyberg.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. M. Ahti, Ryssän vihassa­ (1999); M. Ahti, Aktivisterna och ”Andersson”. Konspirationer och krigsplaner 1919, skyddskårskonflikten 1921, Mäntsäläupproret 1932 (1991); V. Wittfooth, Suojeluskuntaselkkaus vuonna 1921 (avhandling pro gradu, politisk historia, Helsingfors universitet, 1968).


 

BILDKÄLLA. Berg, Karl Emil. Foto: Ateljé Rembrandt. SLS/Historiska och litteraturhistoriska arkivet.