OLSSON, Curt


(1919–2014)


President för Högsta domstolen, professor, högskolerektor


Curt Olssons livsverk kan indelas i två skeden. Först meriterade han sig akademiskt, som forskare i rättsvetenskap, professor och rektor för Svenska handelshögskolan. Därefter ägnade han sig åt Högsta domstolen, först som justitieråd och från 1975 som domstolens president.


 

Curt Olsson hör till en släkt med jurister­ i fem generationer. Hans morfar var advokaten Kaarlo Castrén, som var statsminister 1919. Olssons juridiska studier avbröts av krigstjänstgöring, varvid han sårades. När det blev möjligt att fortsätta studierna avancerade han snabbt och avlade 1944 både högre rättsexamen och juris kandidatexamen.


 

I sin doktorsavhandling (1949) inriktade Olsson sig på aktiebolagsrätt. Senare forskade han också i associationsrätt och ägnade sig dessutom åt obligationsrätt. Som forskare tog han intryck av den skandinaviska realismen och fäste mycken uppmärksamhet vid rättspraxis och bruket av reella argument. Då han också i den juridiska tolkningen betonade betydelsen av regleringars ekonomiska verkningar, har man karaktäriserat honom som en föregångare för den långt senare utvecklade rättsekonomiska forskningsinriktningen. Den nordiska inriktningen, som tog sig uttryck redan i hans forskning, har präglat Olssons hela livsverk, även om han också hade vidare kontaktytor. Han har varit en av de mest inflytelserika representanterna för finländsk juridik och rättsligt liv i Norden, och han har främjat den nordiska orienteringen i Finland.


 

Som ung professor i handelsrätt, från 1952, fick Olsson administrativa uppdrag vid Svenska handelshögskolan, och han blev rektor för högskolan innan han fyllt 40 år. Detta bidrog till att han inte fick tid att författa nya monografier; hans vetenskapliga aktiviteter fortsatte emellertid genom andra publikationer. Olsson utvecklade redan tidigt kontakter med i synnerhet det svenskspråkiga näringslivet. Han hade olika administrativa uppdrag och konsultuppdrag och fungerade som skiljeman i affärsjuridiska tvister.


 

Från 1950-talet deltog Olsson aktivt i lagberedningen. Den viktiga totalreformen av lagen om aktiebolag byggde i hög grad på det kommittéarbete han ledde på 1960-talet. Olsson påverkade i märkbar grad också andra reformer av associationsrätten och anammandet av det nordiska inflytandet på lagberedningen.


 

År 1970 blev Olsson ledamot av Högsta domstolen (HD) och fem år senare blev han dess president. Som ledamot av HD medverkade Olsson väsentligt till att ett modernt tänkande – den analytiska riktning han som forskare representerat och främjat – fick en dominerande ställning inom rättspraxis på högsta nivå. Som president hade han en avgörande roll vid utvecklingen av domstolens verksamhetsbetingelser och verksamhet. Under hans presidentskap infördes ett besvärstillståndssystem som ledde till att HD blev en modern prejudikatsdomstol som styrde rättspraxis. Under Curt Olssons såväl dyna­miska som konservativa ledning utvecklades arbetsmetoderna vid domstolen och motiveringarna för domsluten. Man fick ändamålsenliga arbetsutrymmen och etablerade internationella kontakter. Allt detta har varit av stor betydelse för rättskulturen i Finland.


 

Curt Olsson var en viljestark president och medveten om sin egen och den på ämbetet baserade auktoriteten. Han hade goda relationer till höga beslutsfattare och opinionsbildare i samhället, och han utnyttjade också sina kontakter bakom kulisserna, i synnerhet för att utveckla den högsta rättskipningen och för att värna om domstolarnas oberoende i en föränderlig verksamhetsmiljö. Som en stark personlighet med bestämda ståndpunkter har Olsson blivit föremål för delade uppfattningar. Mot denna bakgrund är det värt att påpeka att han som president för HD var en administrativ förman som respekterade sina kolleger och som inte iklädde sig sin chefsroll när enskilda mål avgjordes. När han framträdde i domstolens namn ansåg han det viktigt att han i förväg erhållit stöd för sina åsikter i domstolens plenum. Olsson fortsatte som president för HD till 1989.


 

Heikki Halila


 

Curt Olof Olsson, född 28.9.1919 i Helsingfors, död 22.10.2014 i Helsingfors. Föräldrar vicehäradshövding Harry Olsson och Elsa Fanny Maria Castrén. Gift 1943 med Ingrid Persson.


 

PRODUKTION. Aktieförvärvarens rätt i förhållande till bolaget (1949); Om köparens borgenärsskydd vid köp av lös egendom (1954); Juridiken i affärslivet (1953, 7:e rev. uppl. 1975; Kauppaoikeutta liikemiehelle, 1954); Lagen om andelslag (1956; Osuuskuntaoikeus 1963); Yhtiöoikeus (1969; 7:e rev. uppl. 1979); Om lagprövning (1994); För lag och rätt i rikets tjänst (1999).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Festskrift Curt Olsson 1919.28/9.1989 (1989); J. Kemppinen, Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein oikeus, ihmiset ja yhteiskunta 1918–1990 (1992).


 

BILDKÄLLA. Olsson, Curt. Foto: Markku Ojala. Uusi Suomis bildarkiv.