LEBELL, Casper


(1676–1762)


Köpman, fänrik


Casper Lebell kom till Finland som polsk krigsfånge under stora nordiska kriget. Trots fångenskapen gifte han sig och blev efter kriget köpman i hustruns hemstad Kristinestad. Han åtnjöt inte så stort anseende, men han blev anfader för en stor österbottnisk släkt.


 

Tyngdpunkten i Karl XII:s krigståg låg i början av 1700-talet i Polen. Fram till 1707 var den svenska armén synnerligen framgångsrik, vann flera slag och tog många krigsfångar. En stor grupp krigsfångar, polacker och sachsare, fördes till hemlandet. De utlokaliserades i små grupper i städer i Sverige och Finland där de försörjdes av ett motvilligt borgerskap. En grupp soldater från överste Grothusens sachsiska regemente blev 1702 tillfångatagna av svenskarna, och en del av dem anlände i oktober 1704 till Gamlakarleby för att vänta ut kriget där. Bland dessa krigsfångar fanns den ståtlige fänriken Casimir von Subkowski (Kazimierz Zubkowski). Då han hade den högsta rangen bland soldaterna i gruppen och var språkkunnig, fick han snabbt en särställning som länk mellan fångarna och invånarna i staden.


 

Casimir von Subkowski fann sin hustru i Gamlakarleby. Anna Enholm, dotter till en köpman i Kristinestad, bodde i Gamlakarleby hos sin faster med samma namn. Subkowski blev familjen Enholms skyddsling och slutligen, troligtvis 1709, bestämde man sig för giftermål. Paret flyttade till Anna Enholms hemstad Kristinestad, där Subkowski efter freden i Nystad etablerade sig som köpman.


 

Casimir von Subkowski var född i vojvodskapet Grodno, sedermera på den vitryska sidan av gränsen. Om hans bakgrund vet man inte mycket. Enligt traditionen och av namnet att döma var han adelsman, men genealogisk litteratur ger inga uppgifter om släkten. Krigsfångar uppgav ofta felaktiga namn, och så kan också vara fallet med Subkowski. Säkert är i alla fall att han levde i Kristinestad i över femtio år och blev anfader för en stor österbottnisk släkt.


 

Casimir von Subkowski bodde i Kristinestad från 1710 som svärson till den främste borgaren i staden, rådmannen Elias Enholm. Under de första åren var han ännu krigsfånge, och enligt beslut av Gamlakarleby rådstugurätt måste han i slutet av varje år anmäla sig i Gamlakarleby. När de ryska styrkorna avancerade till Österbotten 1713, flydde många stadsbor över till Sverige. Så gjorde synbarligen också Subkowski med familj. Han påträffas i Kristinestad på nytt först i början av 1720-talet. Vid denna tid tog han namnet Casper Lebell. Bakgrunden till namnet är inte känt, men i urkunderna påträffas det första gången i september 1722. Borgarrättigheter fick von Subkowski-Lebell i november 1724. Familjen befann sig i Sverige på nytt under den ryska ockupationen under lilla ofreden i början av 1740-talet.


 

Enligt protokoll från rådstugurätten i Kristinestad var köpmannen Casper Lebell en veritabel bråkmakare, medan hans affärsverksamhet förblev synnerligen blygsam. Han hade ett arrogant sätt gentemot andra människor, och processade om allt mellan himmel och jord. Särskilt arvstvisterna tilldrog sig mångas intresse. Dessa utkämpades kring arvet efter Elias Enholm omedelbart efter flyttningen till Kristinestad, och efter hustruns död 1756 mot de egna barnen. Samma år gav Lebell upp sin affärsverksamhet och intog själv hållningen att han som utlänning inte berördes av Sveriges lagar. Endast kungen kunde avgöra ärenden som gällde honom.


 

Lebell bedrev i likhet med de andra borgarna i Kristinestad främst handel med tobak och tjära. Han nämns dock också som handlande i vin och kryddor. Han ser ut att ha föredragit import framför export, till skillnad mot Österbotten i allmänhet. Han drev även ett gästgiveri och en krog. När köpmännen 1748 måste uppge vilken bransch de var verksamma i, uppgav Lebell sig först vara salt- och tobakshandlande, men när det blev för många i den branschen, valde han lin- och järnhandel som sin specialitet. De andra köpmännen gillade inte Lebells affärsverksamhet. Han ansågs inte bedriva affärer med tanke på stadens bästa och var inte samarbetsvillig. Han var heller inte någon stor handelsman i tjära och saknade nära kontakter med bönderna, vilket en köpman självfallet borde ha haft. Lebell gav inte bönderna kredit i goda tider, än mindre i svåra tider, vilket framgår av rådstugurättens protokoll. Trots sin grälsjuka karaktär blev han vald till medlem av borgerskapets äldste i staden.


 

Casper Lebell och Anna Enholm hade fyra barn som nådde vuxen ålder. Dottern Anna Margareta (1711–1787) var äldst av barnen. Hon gifte sig först med Kristinestadsköpmannen Anders Friis och andra gången med Stockholmsköpmannen P. Lindkvist. Hon bodde hela sitt liv i Kristine-stad. Näst äldst var Mikael (1714–1786). Han läste till präst, blev doktor i teologi i Greifswald 1758 och verkade som kyrkoherde i bland annat Ulvsby och Björneborg. Mikael Lebell var gift fyra gånger, och blev stamfar för en stor släkt som var spridd såväl i södra Finland som i Sverige. Hans söner använde släktnamnet Le Bell. Till släkten hörde köpmän, präster, tjänstemän, ingenjörer och brukspatroner. De yngsta barnen Casper (1717–1787) och Johan (1721–1788) fortsatte Casper Lebells affärsverksamhet i Kristinestad. Av dem var Casper en mer framstående köpman än sin yngre bror. Han samarbetade med fadern redan på 1740-talet, hade en kort tid ett saltmonopol och var Kristinestads förste tobaksodlare. Tillsammans med brodern Johan utrustade han fartyg. Casper Lebell den yngre var riksdagsman 1755–1756 och vid tiden för riksdagen 1778–1779 skötte han borgmästarens ämbetsuppgifter i hemstaden.


 

Efter Casper Lebell d.y. fortsatte ännu en tredje generation affärsverksamheten i Kristinestad, men den upphörde småningom. Namnet Lebell lever ändå kvar i staden mer permanent än släktens företrädare. Där finns fortfarande den köpmansgård som Casper Lebell d.y. lät uppföra i mitten av 1700-talet, och som av den kulturhistoriske specialisten Arne Appelgren omvandlades till museum på 1930-talet. Den var på sin tid en verklig raritet och är fortfarande en av de bästa helheter som finns kvar av 1700- och 1800-talens borgarhem.


 

Kai Hoffman


 

Casimir von Subkowski, Kazimierz Zubkowski, fr.o.m. 1722 Casper Lebell, född 1676 i Grodno, Polen, död i oktober (jordfäst 15.10) 1762 i Kristinestad. Gift 1709 med Anna Enholm.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. A. Appelgren, Lebellska köpmansgården i Kristinestad. En vägledning för besökaren (2002); H. Björkman & K. Hedman, Äldre köpmanssläkter i Kristinestad. Genealogiska Samfundets i Finland Årsbok XIII (1930); T. Borg, Fyra köpmanssläkter. Anteckningar om släkterna Lebell, Sjöberg, Holmström och Ahlström (1947).


 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 1. Svenska tiden (2008).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5100-1416928957706

 

Upp