Om BLF

Om utgåvan

Den föreliggande elektroniska utgåvan av BLF återger i huvudsak det tryckta verkets innehåll i oförändrad form. En del smärre fel och inkonsekvenser som uppdagats under arbetet med den elektroniska utgåvan har korrigerats, men korrigeringarna är inte av sådan art att den tryckta upplagan ska ses som inaktuell eller otillförlitlig. För biograferade personer som avlidit efter att BLF utkom i bokform har dödsår och -datum lagts till i de fall dödsfallen kommit till vår kännedom. För närvarande finns likväl inga planer på att systematiskt uppdatera eller revidera artiklarna i BLF eller komplettera dem med nyskrivet material.

Så här hänvisar du till utgåvan

När du hänvisar till en artikel i webbutgåvan av BLF bör du åtminstone ange följande saker: artikelrubrik/uppslagsord, verkets namn (Biografiskt lexikon för Finland), utgivare (Svenska litteratursällskapet i Finland), utgivningsår (2014) samt URN. URN är en permanent identifikator för artikeln som hittas längst ner på sidan. Andra saker som gärna kan anges är artikelförfattarens namn, webbadress för utgåvan (www.blf.fi) samt uppdateringsdatum för artikeln i det fall ett sådant finns angivet.

En hänvisning kan då se ut t.ex. så här: Veijo Murtomäki, ”Sibelius, Jean”, URN:NBN:fi:sls-4820-1416928957426, Biografiskt lexikon för Finland, elektronisk utgåva, Svenska litteratursällskapet i Finland 2014, www.blf.fi. Exakt hur hänvisningen utformas beror givetvis på det system som används i publikationen i fråga.

Verkets tillkomst

Den tryckta utgåvan

Svenska litteratursällskapet beslutade 2002 att ge ut Biografiskt lexikon för Finland, och ett redaktionsråd tillsattes för att initiera och övervaka det redaktionella arbetet. Professor Henrik Meinander utsågs till rådets ordförande, och till ledamöter utsågs professor Ann-Mari Häggman (vice ordförande), professor Max Engman, FL Rainer Knapas, riksarkivarie Jussi Nuorteva, kanslichef Magnus Pettersson och professor Anna-Maria Åström.

Förutom Svenska litteratursällskapet bidrog Svenska kulturfonden och Undervisningsministeriet till projektets finansiering.

Det praktiska arbetet med BLF inleddes i större omfattning 2003 med docent Henrik Knif som huvudredaktör. Första redaktör var FM Märtha Norrback, som 2003 efterträddes av FD Fredrik Hertzberg. År 2007 slöts en tredje person till redaktionen när Nina Johansson fick i uppdrag att sköta illustreringen av volymerna. Uppdraget utvidgades från 2008 till att omfatta andra aspekter av det redaktionella arbetet och övertogs senare av Helena Holm, som i sin tur efterträddes av Julia Dahlberg. Även FD Jeannette Forsén och professor Torsten Edgren assisterade under de sista åren redaktionellt.

Redaktionen biträddes därtill av över fyrtio översättare och flera språkgranskare. Översättarna som medverkat i BLF räknas upp nedan.

Arbetet med den tryckta utgåvan slutfördes 2011, och band 3 och 4 utkom vid årsskiftet 2011–2012. För närmare uppgifter om den tryckta utgåvans tillkomst, om de medverkande samt om principerna för artikelurval- och uppbyggnad, se förordet till volym 1 (2008).

Den elektroniska utgåvan

Redan i oktober 2007 publicerades ett hundratal artiklar på nätet. År 2013 inleddes arbetet med den fullständiga webbutgåvan, som publicerades den 3 december 2014. Utgåvan kom till som ett samarbete mellan SLS förlag och enheten för systemutveckling. I arbetsgruppen ingick förlagsredaktör Jonas Lillqvist (projektledare) samt redaktionsassistenterna Maria Andersson och Evelina Knipström. Databas- och webbutvecklingen har skötts av planeraren Johan Kylander i samarbete med Mikael Norrgård på See Sharp IT. För webbplatsens grafiska utformning står grafikern Antti Pokela.

Översättare

Joel Backström
Nina Björkman
Marianne Blomqvist
Monica Christides
Gunilla Cleve
Carolina Djupsjöbacka
Torsten Edgren
Nina Edgren-Henrichson
Martin Enckell
Ulrika Enckell
Viking Högnäs
Teresia Ijäs
Hanne Ivars
Jon Ivars
Zingoalla Järnström
Jan-Erik Karlsson
Lars Karlsson
Harry Laine
Agneta Laurent
Jan-Ivar Lindén
Magnus Lindholm
Hedvig Långbacka
Lotta Moring
Petra Nykvist
Hannes Nykänen
Johanna Nyman
Nike Parland-Gylling
Ulla Pedersen
Leif Pietilä
Tapani Ritamäki
Carola Rönnberg
Ulf-Erik Slotte
Peter Stadius
Carola Sundqvist
Barbro Söderman
Pekka Sörensen
Jennica Thylin-Klaus
Klaus Törnudd
Ylva Uotila
Pia Uppgård
Birgitta Viljanen
Charlotta Wolff
Åsa Öhrman