UGGLA, John Rafael


(1870–1954)


Lagstiftningsråd, lantdagsman, lagman


John Rafael Uggla deltog som långvarig medlem av lagberedningsutskottet i synnerhet i beredningen av kommunallagstiftningen. Han hade också ett flertal internationella uppdrag och var medlem av Ålandskommissionen, sekreterare för fredsförhandlingsdelegationen i Versailles och i trettio års tid sekreterare för Ålandsdelegationen.


 

John Rafael Uggla föddes i Nurmijärvi, gick i skola i Helsingfors och tog studenten 1888 vid Svenska reallyceum i Helsingfors. Tre år senare avlade han rättsexamen och antogs som auskultant vid Åbo hovrätt. I december 1894 fick han vicehäradshövdings titel, och i januari följande år anställdes han som extraordinarie kopist vid senatens ekonomie- och justitiedepartement.


 

Uggla flyttade 1902 över till prokuratorsexpeditionen som kanslist och innehade 1904–1905 samt på nytt från augusti 1906 befattningen som sekreterare vid denna. Med stöd av ett statligt stipendium undersökte han 1905–1907 en del kriminalpolitiska frågor, såsom verkställigheten av straff och system för identifiering av brottslingar i Frankrike, Tyskland och Skandinavien.


 

Ugglas tjänst som sekreterare vid prokuratorsexpeditionen blev ordinarie i november 1906. Han avgick emellertid från sin tjänst 1912, sedan han avstängts i fyra månader på grund av att han vägrat kontrasignera en ukas om en begränsning av rätten att vistas i Viborg. Efter detta verkade Uggla till 1918 som biträdande sekreterare för Helsingfors stadsfullmäktige. På uppdrag av senaten undersökte han 1917 hur ett konsulatsväsen skulle kunna organiseras, och på uppdrag av Helsingfors stadsfullmäktige utredde han regleringen av de kommunala lönerna i Skandinavien.


 

År 1919 utsågs Uggla till äldre medlem av lagberedningsutskottets fjärde sektion. I detta ämbete deltog han – ända till slutet av 1940 – i synnerhet i beredningen av många lagar och förordningar inom kommunallagstiftningen, såsom lagstiftningen om stadsplanering. Han deltog även som representant för Helsingfors stad och lagberedningsutskottet i internationella kongresser om kommunala frågor. År 1924 erhöll Uggla hederstiteln lagman.


 

Uggla var medlem av och sakkunnig vid den internationella Ålandskommissionen 1918, och följande år deltog han som expert vid och sekreterare för Finlands delegation vid fredskonferensen i Versailles. Dessutom hade han 1918–1920 en del förtroende­uppgifter för utrikes­ministeriet. Uggla fungerade 1923–1954 som sekreterare för Ålandsdelegationen.


 

Som medlem av en gammal adelssläkt från västra Götaland företrädde John Rafael Uggla sitt stånd vid lantdagarna 1897–1906. Han tjänstgjorde som sekreterare för bevillningsutskottet 1904–1906.


 

Mia Sundström


 

John Rafael Uggla, född 2.5.1870 i Nurmijärvi, död 8.1.1954 i Helsingfors. Föräldrar trafikdirektörs­adjointen vid Statsjärnvägarna Alexander August Uggla och Alma Elvina Tollander.


 

PRODUKTION. Lagstiftningen angående självstyrelse för Åland, jämte tillhörande författningar (tills. med A. Tollet, 1930); Stadsplanelagen och byggnadsstadgan jämte tillhörande författningar med förklaringar (1932); Selvitys valtionrautateiden Helsingin kaupungissa omistamien alueiden rajoista (1934).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Prokuraattori – oikeuskansleri 1809−1959. Juhlajulkaisu. Red. O. Honka (1959).


 

BILDKÄLLA. Uggla, John Rafael. 1916. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5249-1416928957855

 

Upp