OKER-BLOM, Nils


(1919–1995)


Universitetskansler, professor, arkiater


Nils Oker-Blom lade grunden för virologi som egen vetenskaplig disciplin i Finland. Internationell uppmärksamhet rönte han genom att isolera det virus som orsakar fästingburen hjärninflammation. Som rektor och kansler för Helsingfors universitet återställde han enigheten och samarbetet inom universitetet efter ungdomsradikalismen på 1960- och 1970-talet.

 

Nils Oker-Bloms studier sinkades till en början av andra världskriget, men när han väl kommit i gång färdigställdes en avhandling i rask takt. Oker-Blom, född i Helsingfors och son till en affärsman, studerade även i Förenta staterna, varifrån han hämtade moderna cancerforskningsmetoder med sig till hemlandet. Under 1950-talet lyckades den unge Oker-Blom isolera det virus som orsakar fästingburen hjärninflammation (TBE, i Finland kallat Kumlingesjuka), en bedrift som gjorde honom till en internationellt uppskattad vetenskapsman. Oker-Bloms forskningsfält var nytt och fick tack vare dessa framgångar stor betydelse i Finland. År 1967 inrättades den första professuren i virologi, och den tillträddes av den då 38-årige Oker-Blom.


 

Som lärare var Oker-Blom inspirerande och mån om att ge unga forskare goda förutsättningar, både intellektuellt och ekonomiskt. Under hans ledning lades grunden för den finska virologin, som under årens lopp bl.a. har kunnat knyta många i Finland förekommande sjukdomar till gruppen arbovirus, virus som överförs genom leddjur, t.ex. myggor och fästingar.


 

Den finländska läkarkåren hyste stort förtroende för den opartiske och försonlige Oker-Blom, något som tog sig uttryck i att han kom att tilldelas poster bland annat inom universitetsförvaltningen och flera stiftelsers förtroendeorgan. Han tilldelades även hederstiteln arkiater, läkarkårens ”äldste”, vars uppgift är att främja god läkar­etik.


 

Efter en kortare tid som dekanus för medicinska fakulteten valdes Oker-Blom 1973 till prorektor och fem år senare till rektor för Helsingfors universitet. År 1983 utsågs han till kansler, en post han innehade fram till sin pensionering fem år senare. Oker-Blom var den förste företrädaren för medicinska fakulteten som innehade rektorstjänsten sedan 1840-talet.


 

Oker-Bloms tid inom universitetsförvaltningen präglades av expansion och ett återuppbyggande av samarbetet studenter och universitet emellan. Som rektor återinförde Oker-Blom även traditionen att ta emot och välkomna nya studenter, något som frångåtts i början av 1970-talet. Han lade även grunden för de inofficiella möten som började hållas mellan studentnationerna och universitetsledningen. Under Oker-Bloms rektorsperiod grundades vidare ett fristående gentekniskt forskningsinstitut direkt under universitetets centralförvaltning. Det kom att få stor prestige även internationellt. I diskussionerna kring utvecklandet av universitetet försvarade han universitetets självstyrelse samt oberoende undervisning och forskning. Politiskt bekände han sig till Svenska folkpartiet.


 

Nils Oker-Blom var mångsidigt begåvad. En av hans fritidssysselsättningar var skulptur, något han som ung hade studerat för ingen mindre än Wäinö Aaltonen. Oker-Blom formgav även medaljer. Tid för sitt kulturintresse fick han under sina pensionärsår, då han även satt i ledningen för stiftelsen för Finlands Aten-institut. Denne återhållsamme, aristokratiske gentleman blev belönad med åtskilliga inhemska och utländska utmärkelser.


 

Aura Korppi-Tommola


 

Nils Christian Edgar Oker-Blom, född 5.8.1919 i Helsingfors, död 16.1.1995 i Helsingfors. Föräldrar direktören Edgar Alexander Oker-Blom och Zea Margit Bergroth. Gift 1944 med Constance (Cotty) Victorine Nordenswan.


 

PRODUKTION. On antipneumolysin in serum particulary in pneumococcal infections and on its relation to antistreptolysin. Köpenhamn (1948); Ekologiska synpunkter på virussjukdomarnas spridning (1959); Finska läkaresällskapet 1835−1985 (1985); ca 160 vetenskapliga artiklar.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Nils Oker-Bloms, Constance Oker-Bloms och Edgar Oker-Bloms arkiv, Nationalbiblioteket. C. G. Gahmberg, Nils Oker-Blom. Minnestal hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 20 februari 1995. Sphinx 1996; M. Klinge et al., Helsingfors universitet 1917−1990 (1991); K. Kouvalainen, Suomen arkkiatrit kautta aikojen. Finlands läkartidning 17/1997; L. Saxén, Nekrolog. Helsingin Sanomat 17.1.1995.


 

BILDKÄLLA. Oker-Blom, Nils. Helsingfors universitetsmuseum.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5273-1416928957879

 

Upp