ESKOLA, Antti


(1934–2018)


Socialpsykolog, samhällskritiker


Antti Eskola är en av de mest kända samhällsvetarna i Finland. Sociologistudenter på 1960- och 1970-talen lärde sig forskningsmetodik ur hans verk i metodologi, och de studerande på 1970–1990-talen grunderna i socialpsykologi med hjälp av hans läroböcker. Vid sidan om sin akademiska gärning har Eskola varit en betydande samhällsdebattör. Med sina djärva, skarpa och personliga debattböcker har han med början från 1960-talet gjort det samhällsvetenskapliga förhållningssättet och dess forskning känd i vidare kretsar.

 

Antti Eskola har i många sammanhang närmast stoltserat med sin anspråkslösa sociala bakgrund. Den begåvade sonen till en småbrukare i Urdiala avlade politices kandidatexamen på ett par år och disputerade för politices doktorsgraden vid 27 års ålder 1961. Sin första professur fick han som 31-åring 1965, då han blev professor i sociologi vid Åbo universitet.


 

Eskola hörde till den forskargeneration som på 1960-talet lade grunden till sociologiforskningen i Finland. Hans verk i två delar Sosiologian tutkimusmenetelmät I–II (1962, 1967, Sociologins forskningsmetoder) kan anses vara hans mest betydande arbete, i vilket han framlägger och förmedlar kontentan av den dittillsvarande sociologiska metodologin. Arbetet användes länge som en grundbok i sociologi vid många universitet i Finland.


 

Eskolas egen forskning var på 1960-talet inriktad på attityder. Hans Maalaiset ja kaupunkilaiset (Lantbor och stadsbor), som publicerades 1962, väckte stor uppmärksamhet och vållade diskussion, då det presenterade nya rön rörande attityderna till ett av de grundläggande motsatsförhållandena i dåtidens samhälle. Dessutom undersökte Eskola också bland annat inställningen till så till synes disparata fenomen som landets försvar och modern poesi.


 

Sin egentliga universitetskarriär gjorde Antti Eskola som professor i socialpsykologi vid Tammerfors universitet 1966–1997. Därtill kom en femårsperiod som akademiprofessor 1982–1987. Under Eskolas professorstid blev socialpsykologi ett etablerat akademiskt undervisningsämne. Hans läroböcker, framförallt Socialpsykologi som utkom 1971, har använts som grundbok i socialpsykologi i alla nordiska länder, och har även översatts till holländska och italienska. Även böckerna Socialpsykologins grunder. En kritisk granskning (1982), Personlighetsbegreppets förvandlingar (1985) och Blind Alleys in Social Psychology (1988) har varit viktiga inkörsportar till centrala socialpsykologiska frågor, teorier och metoder.


 

Som akademisk lärare har Eskola framförallt verkat genom sina läroböcker och undersökningar. Han har inte varit speciellt intresserad av de administrativa uppgifterna inom universitetet och vetenskapsvärlden, utan har – av egen vilja – framför allt varit en uppträdande och skrivande intellektuell. Som ett tecken på uppskattning för hans förtjänster valdes Eskola till ”årets professor” 1994.


 

Antti Eskola blev bekant för den stora allmänheten i debatten som följde på publicerandet av hans undersökning Yhteiskunnan säilyttämistä ja puolustamista koskevat arvostukset (Uppskattningar rörande samhällets bevarande och försvar). Resultaten, som visade på komplexiteten i uppfattningen om fosterlandet, en uppfattning som därtill hade genomgått förändringar, förorsakade en ovanligt häftig debatt i den finländska pressen mellan konservativa och liberala krafter. Eskola har själv beskrivit sin ideologiska utveckling efter detta som ”ett slags glidande mot den yttersta vänstern”. Boken Suomi sulo Pohjola (Finland ljuva Nord) som utkom 1968 verkade på en hel generation som en elchock. Där behandlar Eskola utrikespolitiken, landets försvar, demokratin, kommunismen, den borgerliga hegemonin, kyrkan, vetenskapen och konsten. I alla dessa frågor opponerade sig den unga radikala generationen mot den högerinriktade generation som upplevt kriget (och som ledde kulturlivet). Eskola fortsatte att bearbeta den unga generationens åsikter med sina pamfletter Vasen laita lavea (1969, Utrymme på vänsterkanten) och Yhteisiä asioita (1972, Gemensamt. Om samhällets omvandling).


 

I sina debattböcker väver Eskola på ett intressant sätt samman resultat från samhällsvetenskapliga undersökningar, material från sitt eget liv samt iakttagelser av samhället. Genom den skarpa tonen och de ofta radikala och rättframma åsikterna framstår dessa skrifter som betydelsefulla ställningstaganden i kulturella och samhälleliga brytningstider. Under 1990-­talet återvände Eskola till debattboksgenren med Sotapäiväkirja (1991, Krigsdagbok), Työpäiväkirja (1992, Arbetsdagbok) och Uskon tunnustelua (1999, Trosondering). Även om dessa senare arbeten också innehåller skarp samhällskritik, dominerar personliga reflexioner i högre grad än tidigare. Men även här begrundar Eskola centrala teoretiska och metodologiska frågor inom samhällsvetenskapen.


 

Matti Alestalo


 

Antti Aarre Eskola, född 20.8.1934 i Urdiala, död 6.9.2018 i Tammerfors. Föräldrar jordbrukaren Vihtori Eskola och Olga Amanda Nummela. Gift 1958 med Riti Orvokki Laakso.


 

PRODUKTION. Social Influence and Power in Two-Person Groups (1961); Sosiologian tutkimusmenetelmät I-II (1962, 1967); Yhteiskunnan säilyttämistä ja puolustamista koskevat arvostukset (1962); Jäykkyys ja taidekäsitykset (1962); Maalaiset ja kaupunkilaiset (1963); Sosiologia (1968); Suomi sulo Pohjola (1968); Vasen laita lavea (1969); Sosiaalipsykologia (1971; Socialpsykologi. Stockholm 1971); Yhteisiä asioita (1972; Gemensamt. Om samhällets omvandling. Stockholm 1974); Mies ja ääni (1973); Ihmisen ääni (1978); Puhe on Suomesta (1980; tills med J. Salminen); Vuorovaikutus, muutos, merkitys (1982; Socialpsykologins grunder. En kritisk granskning. Stockholm 1982); Uhka, toivo ja vastarinta (1984); Personaalisuustyypeistä elämäntapaan (1985; Personlighetsbegreppets förvandlingar. En metodisk betraktelse. Stockholm 1987); Blind Alleys in Social Psychology (1988; jte andra); Sotapäiväkirja (1991); Työpäiväkirja (1992); Jäähyväisluentoja (1997); Uskon tunnustelua. Mitä Jumalasta pitäisi ajatella? (1999); Tiedän ja uskon (2003, 5. uppl. 2004); Yksinkertainen usko (2006).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Jos A niin... Antti Eskolan juhlakirja (1994).


 

BILDKÄLLA. Eskola, Antti. Foto: Tyyne Savia, 1962. Uusi Suomis bildarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Uppdaterad 31.10.2018.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5337-1416928957943

 

Upp