RADLOFF, Fredrik Wilhelm


(1765–1838)


Provinsialläkare, professor, skriftställare


Fredrik Wilhelm Radloff var provinsialmedikus på Åland och skrev under vistelsen där en historisk-topografisk beskrivning över landskapet, som blivit känd som ett viktigt tidsdokument. Senare var Radloff sekreterare vid Finska hushållningssällskapet och medicine adjunct vid Åbo akademi. När Finland införlivades med Ryssland blev han utnämnd till referendariesekreterare för ekonomidepartementet i regeringskonseljen.

 

Fredrik Wilhelm Radloff föddes 1765 i Mouhijärvi som son till mästerkocken Gottfried Radloff. Familjen flyttade strax därefter över till Sverige, där den unge Fredrik sattes i Tyska skolan i Stockholm. Han skrevs in vid Uppsala universitet 1782 och promoverades i maj 1788 till medicine doktor. Riket stod då på randen till krig, och Radloff förordnades till fältmedikus vid armén. Där förblev han inte länge; redan den 31 mars 1789 utnämndes han till provinsialmedikus på Åland.


 

Som läkare på Åland kunde Radloff göra noggranna iakttagelser av hela sitt distrikt. Under studietiden hade han stiftat bekantskap med den under 1700-talet populära topografiska litteraturen och beskrivande tyska statistiken. Under århundradets gång hade det vid universiteten i riket publicerats över hundra topografiska beskrivningar, vilka kompletterades av otaliga andra sockenbeskrivningar. I bakgrunden låg kronans och Vetenskapsakademiens ambition att åstadkomma en ekonomisk-topografisk inventering av riket som helhet. En sådan skulle kunna läggas till grund för beslutsfattande i såväl ekonomiska som andra frågor.


 

Efter sex år på Åland kunde Radloff publicera en detaljerad beskrivning av landskapet. Där skapade han en konsekvent och systematisk helhetsbild av Ålands historia, geografi, naturförhållanden, administration och tjänstemannakår samt av skärgårdsbornas näringar, folkliv och språk. Vid sidan av en allmän del behandlade han varje socken för sig. Radloffs Beskrifning öfver Åland anses vara en av de främsta, om inte den allra främsta, av dåtidens historisk-topografiska beskrivningar.


 

Radloff transporterades 1799 till provinsialläkartjänsten i Roslagen. Över sitt nya verksamhetsdistrikt, det vill säga norra delen av Stockholms län, publicerade han 1804–1805 en lika högklassig beskrivning som den över Åland.


 

Radloffs publikationer passerade inte obemärkta. Han kallades till ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och erhöll i februari 1805 professors titel. I juni samma år flyttade han till Åbo för att bli sekreterare i Finska hushållningssällskapet. I sitt nya uppdrag började Radloff publicera Hushållningssällskapets skriftserie Underrättelser från Finska hushållningssällskapet. Han skrev även artiklar i Åbo Tidningar. År 1806 utnämndes Radloff till medicine adjunct och botanices demonstrator vid Åbo akademi. Samma år sändes han till Danmark och Tyskland för att studera forstvetenskap och trädplanteringsmetoder. Utgående från det han sett publicerade han artiklar om tyskt skogsbruk och betesförhållanden i serien Economiska annaler.


 

Radloff publicerade 1809 på tyska sina uppfattningar om det finska folkets ursprung, Muthmassungen über den Ursprung des finnischen Volks. En av höjdpunkterna i Radloffs liv var att få överräcka det första exemplaret av sin nya skrift till kejsar Alexander I under dennes besök i Åbo.


 

När Finland införlivats med ryska riket och en egen administration skapades i storfurstendömet, blev Radloff 1810 utnämnd till referendariesekreterare för ekonomidepartementet i regeringskonseljen (senare senaten). Han drabbades dock snart av sjukdom och bad 1811 om avsked. Även från Hushållningssällskapet bad han om avsked 1813, men oklarheter i räkenskaperna kastade en skugga över avskedet. På grund av sin sjuklighet hade Radloff de sista åren inte haft möjlighet att sköta sällskapets verksamhet efter förväntning.


 

Sedan Radloff lämnat tjänsten som referendariesekreterare företog han med allmänna medel resor runtom i Finland i avsikt att publicera en historisk-topografisk beskrivning över Finland eller åtminstone Viborgs län. Denna beskrivning lyckades han dock aldrig få färdig.


 

Fredrik Wilhelm Radloff flyttade 1814 tillbaka till Norrtälje, varifrån han ett årtionde tidigare flyttat till Finland. Där skötte han sin svaga hälsa och levde allmänt omtyckt och uppskattad i nästan ett kvartssekel till.


 

Georg Haggrén


 

Fredrik Wilhelm Radloff, född 19.9.1765 i Mouhijärvi, död 18.4.1838 i Norrtälje. Föräldrar mästerkocken Gottfried Ernest Radloff och Helena Saulin.


 

PRODUKTION. De myristhica. Upsaliae (1788); Beskrifning öfver Åland. Åbo (1795); De methodis in medicina. Upsaliae (1802); Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län 1−2. Upsala (1804−1805); Muthmassungen über den Ursprung des finnischen Volks (1809).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. G. Cygnaeus, K. Finska Hushållningssällskapet 1797−1897. På bestyrelsens uppdrag skildradt (1897); M. Klinge et al., Kungliga Akademien i Åbo 1640−1809 (1988).


 

BILDKÄLLA. Radloff, Fredrik Wilhelm. Silhuett. Foto: H. Malmgren. Museiverket.