KARSTEN, Rafael


(1879–1956)


Professor, antropolog


Rafael Karsten, professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet, var en av social­antropologen Edvard Westermarcks mest kända elever. Som forskare var han specialiserad på naturfolken i Sydamerika.


 

Rafael Karsten avlade filosofie kandidatexamen 1902 och disputerade för doktorsgraden vid Helsingfors universitet 1905. Året därpå utsågs han till docent i jämförande religionsvetenskap. Med stöd av forskningsstipendier vistades han under 1900-talets första decennium vid universi­teten i London, Paris, Berlin och Köln. Vid sidan av forskningen arbetade han som skollärare. Karstens karriär som forskare på heltid inleddes med en två år lång resa till Bolivia och Argentina 1911–1913. Han före­tog ytterligare fem resor till Sydamerika. Den sista av dem, som ägde rum 1951–1952, riktade sig till Peru och Brasilien.


 

Karstens doktorsavhandling The Origin of Worship (1905) behandlade religionens uppkomst i ett evolutionsteoretiskt perspektiv på ett sätt som bar tydliga spår av professor Edvard Westermarcks inflytande. Precis som lärofadern hävdade Kars­ten att det religiösa beteendet och de religiösa institutionerna har sitt ursprung i människans biologiska behov, främst själv­bevarelsedriften. Karsten utvecklade dessa tankar i sina föreläsningar 1908–1909, som publicerades i bokform under titeln Heden­dom och kristendom (1910). Efter att Westermarck flyttat till Åbo Akademi 1918, utsågs Rafael Karsten 1922 till professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet. Hans äldre bror T. E. Karsten hade 1913 utnämnts till extraordinarie professor i germanska språk, och 1931 blev han professor i nordisk filologi.


 

Böckerna Naturfolkens samhällsliv (1930), Inledning till religionsvetenskap (1931) och Huvuddragen av sociologiens historia (1945) gjorde Karsten rätt välkänd bland allmänheten. Hans ställning i antropologins historia bygger framför allt på hans undersökningar bland indianfolken i Sydamerika. I sina många publikationer, som utkom främst på svenska eller engelska, beskrev Karsten olika indianstammars religion, samhälle och kultur överlag. Vanligen koncentrerade han sig på att skaffa så detaljerade uppgifter som möjligt om ett noga definierat objekt, vanligen en enda stam. År 1926 gav han dock ut en sammanfattning av sina indianundersökningar: The Civilization of the South American Indians. Den kända boken Inkastaten och dess kultur i det forna Peru gav Karsten ut 1938.


 

Rafael Karsten avgick med pension från sin professur 1946. Vid denna tidpunkt höll antropologin redan på att förlora sin ställning som den finländska sociologins viktigaste område, och de avlägsna primitiva folken fick lämna plats för inhemska forskningsobjekt. Sociologgenerationerna efter andra världskriget intresserade sig för det finländska samhället. Som emeritusprofessor verkade Karsten aktivt bland annat i Finska Vetenskaps-Societeten, vars vice ordförande och ordförande han var 1950 respektive 1951.


 

Jouko Aho


 

Sigfrid Rafael Karsten, född 16.8.1879 i Kvevlax, död 21.1.1956 i Helsingfors. Föräldrar kyrkoherden i Kvevlax Klas Edvin Karsten och Maria Augusta Emilia Cajanus. Gift 1921 med Margit Boldt.


 

PRODUKTION. The Origin of Worship (1905); Studies in Primitive Greek Religion (1907); Hedendom och kristendom. Studier i jämförande religionsvetenskap (1910; till fi. 1911−1912); Indian Dances in the Gran Chaco (South America) (1915); The Couvade, or Male-Childbed Among the South-American Indians (1915); Beiträge zur Sittengeschichte der süd­amerikanischen Indianer (1920); Bland indianer i Ekvadors urskogar. Tre års resor och forskningar I–II (1920–1921; till fi. 1920–1921); Blodshämnd, krig och segerfester bland jibaroindianerna i östra Ecuador (1920); Contributions to the Sociology of the Indian Tribes of Ecuador (1920); Studies in South American Anthropology (1920); La lengua de los Indios Jibaros (Shuàra) del Oriente del Ecuador (1921); The Religion of the Jibaro Indians of Eastern Ecuador. Quito (1922); Naturfolkens religion (1923; till fi. 1931); The Toba Indians of the Bolivian Gran Chaco (1925); The Civilization of the South American Indians, with Special Reference to Magic and Religion. London (1926); Inledning till religionsvetenskapen (1928; till fi. 1931); Naturfolkens samhällsliv (1928; till fi. 1930); Huvudjägare och soldyrkare i Sydamerika (1929); Ceremonial Games of the South American Indians (1930); Indian Tribes of the Argentine and Bolivian Chaco (1932); The Head-Hunters of Western Amazonas (1935); The Origins of Religion. Edinburgh (1935); Inkariket och dess kultur i det forna Peru (1938; till fi. 1946); Filosofisk etik (1941; till fi. 1941); Huvuddragen av sociologiens historia (1945; till fi. 1945); Stridsfrågor inom den moderna sociologien och religionsvetenskapen (1947); A Totalitarian State of the Past (1949); Samefolkets religion (1952); Studies in the Religion of the South-American Indians East of the Andes (1964).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Rafael Karstens arkiv, Nationalbiblioteket. R. Numelin, Rafael Karsten. Societas Scientiarum Fennica. Årsbok 1957−1958; I. Salomaa, Rafael Karsten (1879–1956) as a Finnish Scholar of Religion. The Life and Career of a Man of Science (2002); Suomalaisen sosiologian historia (1992).


 

BILDKÄLLA. Karsten, Rafael. Helsingfors universitets museum.