PALMGREN, Bo


(1909–1973)


Professor i straff- och processrätt


Bo Palmgren var långvarig professor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet. Han var en god pedagog och förmedlade också sin liberala världsåskådning till sina elever. I motsats till de flesta samtida forskare pläderade han för en human kriminalpolitik. Palmgren strävade efter att vara politiskt oberoende, och efter fortsättningskriget framförde han kritiska synpunkter på krigsansvarighetslagen.


 

Bo Gustaf Palmgren var son till John Palmgren och Ingrid Maria Ahlman. Han blev student 1926 och började därefter studera juridik. Därmed följde han sin far och sin äldre bror Gunnar Palmgren i fotspåren. Också hans farfar var jurist. Bo Palmgren avlade högre rättsexamen 1931 och kort därefter kandidatexamen. Han kände en dragning till vetenskapligt arbete och fortsatte med sina studier. År 1936 disputerade han för doktorsgraden med en avhandling om konkursrätt, Konkursförutsättningarna. En studie i Finlands gällande konkursrätt. Han var särskilt intresserad av straff- och processrätt och publicerade tre år senare en ny omfattande studie, Målsägandens åtalsrätt. Några andra större arbeten publicerade han inte, men han skrev flitigt i juridiska tidskrifter. Palmgren var också intresserad av rättshistoria och skrev ett antal artiklar på området.


 

År 1939 blev Palmgren docent vid Åbo Akademi och tre år senare fick han en docentur vid Helsingfors universitet. Största delen av sitt livsverk utförde han som svenskspråkig professor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet 1946–1972. Under sin tid som lärare lyckades han tack vare sin pedagogiska begåvning och sitt övertygande uppträdande förmedla sin humanistiska livsåskådning och sin liberala kriminalpolitiska syn till en vid krets av studenter. Både i sin undervisning och i andra sammanhang betonade han individens rättsskydd gentemot myndigheter och de makthavande. Han strävade efter att agera i enlighet med sin personliga rättskänsla utan att bry sig om politiska hänsynstaganden. I det här avseendet var han idealist. Då juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet uppmanades att välja en representant till krigsansvarighetsdomstolen framlade Palmgren tillsammans med Veli Merikoski kritiska synpunkter på krigsansvarighetslagen. Palmgren innehade posten som universitetets prorektor och var också långvarig inspektor för Nylands nation.


 

Bo Palmgren deltog aktivt i juristförbundets verksamhet. Han var styrelseordförande för Juridiska föreningen i Finland, vice ordförande för Finlands juristförbund och ordförande för juristklubben Codex. Han var också ordförande för Svenska Finlands idrottsförbund och skrev artiklar om idrottens betydelse och den fysiska fostrans roll för kulturen. Dessutom gjorde han en betydande insats inom Svenska Finlands folkting och Svenska social- och kommunalhögskolan. Palmgren dog vid 63 års ålder, bruten av en svår sjukdom.


 

Johanna Forsström


 

Bo Gustaf Palmgren, född 31.7.1909 i Borgå, död 4.5.1973 i Helsingfors. Föräldrar vicehäradshövdingen John Palmgren och Ingrid Maria Ahlman. Gift 1939 med Edith Eva Louise Reuterskiöld.


 

PRODUKTION. Konkursförutsättningarna. En studie i Finlands gällande konkursrätt (1936); Målsägandens åtalsrätt. Dess innebörd, omfattning och utövning enligt Finlands gällande straffprocessrätt (1939).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. E. Andersson, Bo Palmgren. Minnestal hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 21 februari 1977. Societas Scientiarum Fennica. Årsbok 56 (1978); B. Godenhielm, Bo Palmgren. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1973.


 

BILDKÄLLA. Palmgren, Bo. Foto: US-kuvapalvelu. Uusi Suomis bildarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4442-1416928957048

 

Upp