ANTELL, Herman Frithiof


(1847–1893)


Konstsamlare, donator, medicine licentiat


H. F. Antell är känd som en konst- och antikvitetssamlare och mecenat, som testamenterade sina värdefulla samlingar och en stor fond till Finlands nationalmuseum. Den myntsamling som bär hans namn utgör fortfarande den förnämsta samlingen svenska mynt utanför Sverige.

 

Herman Frithiof Antell var utomäktenskaplig son till kronofogden Herman Rosenberg (1798–1874) från Vasa och dennes tjänarinna Brita Catharina Antell (1820–1854). Bägge föräldrarna var också födda utanför äktenskapet. Rosenbergs far var överstelöjtnant Per Herman Rosén von Rosenstein (1763–1799) som hörde till en känd svensk släkt. Både Rosenberg och Antell levde som barn i fattiga förhållanden, men Rosenberg samlade en ansenlig förmögenhet, som Antell till största delen fick ärva sedan Rosenberg 1861, som änkling, tagit honom som fosterson.


 

Antell slog sig som färdig läkare 1877 ner i Paris där han fortsatte sina studier i ögonsjukdomar eller oftalmologi. Dessa slutfördes inte, utan hans liv fylldes av samlande av konst och antikviteter och resor. I en minnesskrift hävdar man att han på sin tid var Finlands mest beresta man. Han bodde framgent i Paris och återvände bara om somrarna till sitt gamla hem i Vasa. Vid sidan av konst samlade han antikviteter av många slag, men han var mest intresserad av svenska mynt. År 1884 hade han köpt den svenska statsheraldikern A. W. Stiernstedts berömda samling, som han kontinuerligt utökade. Han planerade en ståtlig publikation om denna samling. Planen fullbordades inte då, men tre delar av katalogen har senare kommit ut (1906, 1908, 1936).


 

Till sin natur förefaller Antell att ha varit något av en enstöring och svår att närma sig, även om han gärna träffade sina vänner. Albert Edelfelt och Ville Vallgren samt de svenska museimännen Hans Hildebrand och Arthur Hazelius hörde till dem. Även Auguste Rodin hörde till dem han var bekant med. Endast spridda uppgifter har bevarats om hans tydligen händelserika liv, för han efterlämnade knappast alls någon korrespondens eller annat skriftligt material. En del korta dagboksanteckningar från 1888 utgör ett undantag. Han hade anlag för alkoholism, vilket uppenbarligen var den främsta orsaken till att han dog så tidigt. Han begravdes bredvid sin far på gamla begravningsplatsen i Vasa.


 

I sitt testamente donerade Antell alla sina samlingar samt ”Kammarrådet Herman Rosenbergs fond” på en miljon mark ”till Finlands folk och att mottagas och förvaltas av dess representanter, Finlands ständer”. Han instiftade en fond för resestipendier i Rosenbergs namn vid Alexanders-­universitetet i Helsingfors. Också hans gamla skola Vasa svenska lyceum fick en stipendiefond på 100 000 mark. Kungliga Vitterhetsakademien och Nordiska museet i Stockholm erhöll 100 000 kronor var.


 

För förvaltningen av den Antellska donationen tillsattes en delegation (1894–1976). Nationalmuseet, Statens konstmuseum (eller dess företrädare) och Konstindustriella museet kunde i början på 1900-talet göra många av sina mest betydande anskaffningar med hjälp av de räntemedel delegationen ställde till förfogande. Den inflation som följde på första världskriget och som man inte kunde gardera sig mot gjorde att Rosenbergska fonden förlorade största delen av sitt värde. Sedan 1950-talet har man kunnat utöka Antells samlingar bara med statligt stöd. Förvaltningen av samlingarna och deras penningmedel övertogs av Museiverket.


 

Tuukka Talvio


 

Herman Frithiof Antell, född 28.5.1847 i Vasa, död 6.4.1893 i Paris. Föräldrar kronofogden, kammarrådet Petter Herman Rosenberg och tjänarinnan Brita Catharina Antell (Anttila).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. ”Antells arkivalier” (bl.a. anteckningar för år 1888), Museiverket; Antellska delegationens arkiv, Riksdagens bibliotek (åren 1894−1942), Museiverket (åren 1943−1977). Antellin kokoelmat I. Maalaukset ja veistokset. Konstmuseet Ateneum (1975); E. Aspelin-Haapkylä, Herman Frithiof Antell. Muoto- ja muistokuvia I (1911); P. Sarvas, Antellin valtuuskunnan muistolle. Kotiseutu 1978; M. Supinen, H. F. Antell ja Auguste Rodin. Konsthistoriska studier 12 (1991); T. Talvio, H. F. Antell ja Antellin valtuuskunta (1993).


 

 

BILDKÄLLA. Antell, Herman Frithiof. Foto: Japan Photographic Association. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5191-1416928957797

 

Upp