KRESS, Christian Friedrich


(1767–1812)


Militärkapellmästare


Christian Friedrich Kress, som var född i Tyskland, tjänstgjorde som militärkapellmästare i Finland. Hans namn är förknippat med ”Björneborgarnas marsch”, den finska försvarsmaktens honnörsmarsch. Melodin till marschen har tillskrivits Kress, men sannolikt är att han endast stod för arrangemanget.

 

Den exakta tidpunkten för när Christian Friedrich Kress kom till Finland är inte känd. Senast 1799 flyttade han till Helsingfors, där han enligt uppgift var kapellmästare för blåsorkestern vid Änkedrottningens livregemente på Sveaborg. Uppenbarligen ledde Kress militärmusikkåren i samband med Gustav IV Adolfs besök 1802. Samma år utsågs han att sköta organistens uppgifter i Helsingfors stadsförsamling och efterträdde därmed musikunderofficeren A.C. Medelberg, som tjänstgjorde i Finska artilleriregementet.


 

Kress ledde förmodligen samtliga musikkårer på Sveaborg, men detta är inte till fullo klarlagt. Man har antagit att Kress rentav lämnade sin post som kapellmästare på Sveaborg för en motsvarande post vid Finska artilleriregementet. Antagandet styrks av att samtliga gudfäder till hans år 1806 födda son var officerare i Finska artilleriregementet. När Sveaborg kapitulerade och militärmusikkårerna i Finland upplöstes fick Kress en blygsam inkomst som pianolärare och pianostämmare.


 

Kress var under sin tid känd som en produktiv kompositör och arrangör. Sålunda förlänades han också epitetet ”marschkungen”. Kress namn förknippas med den finska försvarsmaktens nuvarande honnörsmarsch, ”Björneborgarnas marsch”. Han har ofta fått stå som marschmelodins upphovsman. Det är dock mera troligt att Kress enbart gjort pianoarrangemangen för marschen, eller på sin höjd komponerat dess triodel.


 

Seija Lappalainen


 

Christian Friedrich Kress, född 19.3.1767 i Tyskland, död 21.11.1812 i Helsingfors. Gift med Helena.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. H. Klemetti, Christian Fredric Kress. Porilaisten marssi. Uusi Suomi 19.10. 1924; H. Klemetti, Suomen sotilassoittokuntien kokoonpano Ruotsin vallan aikana. Uusi Suomi 6.1.1926; K. Laitinen, Pillipiipareista harmonia-soittokuntiin (avhandling pro gradu vid Institutionen för musikvetenskap, Helsingfors universitet, 1995).


 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 1. Svenska tiden (2008).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5218-1416928957824

 

Upp