NORDSTRÖM, Werner Edvard


(1911–1991)


Förlagschef, historiker


Werner Nordström var förlagschef och ledde i egenskap av verkställande direktör Ekenäs Tryckeri i över tre årtionden, från 1944 till 1975. Han skrev flera arbeten i lärdoms-, företags-, kultur- och lokalhistoria. Han deltog på det lokala planet aktivt i det politiska beslutsfattandet i Ekenäs stadsfullmäktige. Han innehade också flera förtroendeuppdrag inom näringslivet och utbildningen såväl i hemstaden som i övriga Svenskfinland.


 

Werner Nordström föddes i Kimito 1911 som son till inspektör Anders Nordström och Olga Suelck. Han gick i skola i Åbo och avlade studentexamen vid Svenska lyceum 1930 och filosofie kandidatexamen vid Åbo Akademi 1934. Han engagerade sig i student- och kulturpolitiken i Åbo; bl.a. var han ordförande i studentkåren 1934–1935, senare ledde han också verksamheten i kulturföreningen Svenska bildningens vänner i Åbo. Han var huvudredaktör för kulturtidskriften Granskaren, som 1941 uppgick i Finsk Tidskrift, och gjorde där sina första lärospån som journalist och tidningsutgivare. Det var ett arbetsområde som han sedan ägnade hela sitt aktiva liv åt.


 

Efter sin examen blev Nordström redaktör vid Åbo Underrättelser och verkade vid tidningen fram till 1943. Efter en kort period som rektor för Åbo svenska arbetarinstitut anställdes han 1944 som verkställande direktör för Ekenäs Tryckeri Ab, med tidningen Västra Nyland och en omfattande förlagsverksamhet, där han utförde sitt livsverk i över trettio år, till 1975, då han avgick med pension.


 

En stor del av hans livsverk finns också bevarat i hans betydelsefulla idé-, kultur- och företagshistoriska skriftställarskap. Han forskade i Åbo Akademis historia och författade en historik över den finlandssvenska högskolans första kvarts­sekel, 1918–1943. En ny större historik gavs ut till akademins femtioårsjubileum 1968 med titeln Academia Aboensis Rediviva 1918–1968. Jubileet firades med promotion och Nordström förärades då titeln politices hedersdoktor. Han har därtill bl.a. författat en översikt över Svenska folkpartiet under dess första fyra årtionden, Fyrtio år svensk politik i Finland. I verket En frisinnad röst. Glimtar ur Västra Nylands historia I–II skildrar han tidningen Västra Nylands öden från 1880-talet till början av 1920-talet. Ekenäs sparbanks och Svartå bruks historia har han skrivit, liksom även Pojo sockens historia III. Han tog initiativet till de biografiska serierna Finländska gestalter (12 band) och Nyländska öden (4 band) och medverkade själv i skriftserierna som redaktör och skribent; bl.a. skrev han levnadsteckningar över C. G. Mannerheim, Ernst och Magnus Dahlström, Hjalmar Linder och Alma Söderhjelm. I den sista delen av Finländska gestalter, Fyra pressens pionjärer, behandlade han Theodor Neovius, J. F. Grönroos, Ossian Reuter och Waldemar Lönnbeck.


 

Nordström var länge verksam i kommunalpolitiken. Han invaldes i Ekenäs stadsfullmäktige 1945 och var ordförande i stadsfullmäktige 1946–1947. Han satt sammanlagt fyra fullmäktigeperioder och var också under flera perioder medlem av stadsstyrelsen samt 1961 stadsdirektörens ersättare. Nordström var även utanför politiken under olika tider en mycket anlitad person i Ekenäs och hans kunskaper på många samhällsområden gav honom flera förtroendeuppdrag: styrelseordförande i Ekenäs öl- och porterbryggeri Ab, vice ordförande för Ekenäs sparbanks principaler, medlem av förvaltningsrådet för livförsäkringsbolaget Verdandi, ålderman i Raseborgs gille. Både i Åbo och Ekenäs tillhörde han olika organ i Svenska folkpartiet. År 1973 invaldes han i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation. Efter Nordströms frånfälle kunde man läsa en nekrolog över honom i Svenska Dagbladet 1991, där J. O. Tallqvist karaktäriserar Nordström som en kraftfull, rikt begåvad finlandssvensk kulturpersonlighet.


 

Mikael Korhonen


 

Werner Edvard Nordström, född 15.3.1911 i Kimito, död 15.4.1991 i Ekenäs. Föräldrar inspektor Anders Nordström och Olga Suelck. Gift 1938 med filosofie magister Gunvor Bäckman.


 

PRODUKTION. Skeppsbefälhavareföreningen i Åbo. En minneskrift till sjuttiofemårsjubileet (1943); Åbo Akademi 1918–1943 (1945); Fyrtio år svensk politik i Finland (1946); En frisinnad röst. Glimtar ur Västra Nylands historia I–II (1951, 1956); Ekenäs sparbank 1859–1959 (1959); Svartå bruks historia (1962); Pojo sockens historia III (1966); Akademia Aboensis Rediviva (1968); Ett halvsekel med Varuboden (1971).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Brages pressarkiv, Helsingfors. Henrik Cederlöf, Ekenäs stads historia 1930–1980 IV (1993); SFV-kalendern 1991 (1991); Svenska Dagbladet 26.5.1991.


 

BILDKÄLLA. Nordström, Werner Edvard. 1971. Hufvudstadsbladets arkiv.

 

BLF original
Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5568-1416928958174

 

Upp