HORNSTEDT, Clas Fredrik


(1758–1809)


Forskningsresande, militärläkare


Clas Fredrik Hornstedt var en av de många svenska läkare som genom tjänstgöring i krig kom till Finland. Innan han blev läkare intresserade sig Hornstedt för naturalhistoria och besökte på olika forskningsresor bl.a. Finland, Ostindiska öarna, Azorerna och Mellaneuropa.

 

Clas Fredrik Hornstedt föddes i Linköping där han gick i skola och gymnasium. Dessutom blev han undervisad i naturalhistoria av distriktsläkaren Hagström och gymnasieadjunkten, magister Grönberger. I september 1777 skrevs Hornstedt in som student vid Uppsala universitet. Där studerade han främst naturalhistoria och troligen även medicin. Som studerande i naturalhistoria reste Hornstedt 1779 runt i Kolmården och många andra trakter i Östergötland.


 

I juni 1780 begav sig Hornstedt med sina studiekamrater Lundmark och Falroth samt Olof och Johan Swartz på en resa som gick via Uppland och Norrland till lappmarkerna. Därifrån fortsatte Hornstedt och Swartz sin resa via Österbotten och Savolax till S:t Petersburg, där Hornstedt stiftade bekantskap med naturforskarna Peter Simon Pallas och Erik Laxman. Från S:t Petersburg återvände Hornstedt via Finland och Åland till Uppsala. Sommaren 1781 företog han forskningsresor till Västergötland med angränsande landskap. Samma år försvarade Hornstedt sin dissertation pro exercitio med titeln Nova Genera Plantarum. Preses var professor Carl Peter Thunberg. I november 1781 tog han examen vid filosofiska fakulteten.


 

I februari 1783 avreste Hornstedt, tack vare goda rekommendationer samt finansiellt stöd från professor Thunberg, industrimannen Clas Alströmer och Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr Wilhelm Wargentin, från Göteborg med Ostindiska kompaniets skepp till Angri på Javas västra udde. Därifrån fortsatte han till staden Batavia (numera jakarta), där han fick till uppgift att ordna den bataviska vetenskapssocietetens (Het Bataafsche Genootschap) bibliotek och naturaliesamling. Han valdes 1784 till medlem av societeten och lärare i naturalhistoria.


 

I mitten av 1784 återvände Hornstedt till javas västra udde och vistades där i tre månader. Efter det gjorde han på java flera resor till kungadömena jakarta, Cheribon och Bantam samt besökte flera av öarna kring java. Återresan till Europa skedde via Azorerna. Där samlade Hornstedt växter på ön Pico. I maj 1785 anlände han till Amsterdam och hade med sig rikliga naturvetenskapliga samlingar. Hornstedt skrev tre artiklar om tidigare okända reptiler för vetenskapliga publikationer.


 

Efter att ha besökt Nederländerna fortsatte Hornstedt till England och därifrån till Paris för att åhöra föreläsningar i medicin och göra studiebesök på hospital. Från Paris reste han via Tyskland och Danmark till Greifswald, där han 1786 under C.E. Weigels ledning försvarade doktorsavhandlingen Fructus javae Esculentae eorumque usus cum diaeteticus tum medicus. Efter slutförda studier och disputation fick Hornstedt medicine doktors diplom i Greifswald den 7 september 1786.


 

Från Greifswald reste Hornstedt till Sverige via Stralsund och Ystad och anlände till Stockholm i början av 1787. Samma år blev han ledamot av Collegium medicum, d.v.s. legitimerad läkare i Sverige. Han fick äran att till kung Gustav III överlämna den betydande samling av fyrfotadjur, insekter och andra arter samt flera asiatiska dräkter som han hade samlat under resan. Gustav III utnämnde i februari 1787 Hornstedt till t.f. föreståndare för Drottningholms naturaliekabinett samt till lektor i naturalhistoria vid Linköpings gymnasium. Han kallades till ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1788, och belönades med en 50 dukats guldmedalj för sin vidlyftiga katalog över Drottningholms naturaliekabinett.


 

I juni månad 1788 bröt krig ut mellan Sverige och Ryssland, Gustav III:s anfallskrig 1788–1790. Som en följd av detta blev Hornstedt av Collegium medicum förordnad till fältmedikus vid skärgårdsflottans eskader som sändes från Stockholm till Finland. Efter sjöresan var Hornstedt verksam som läkare i Finland på arméns lasarett fram till krigsslutet 1790.


 

I Finland gifte sig Hornstedt 1790 med Helena Wilhelmina Schwartz, som var dotter till handelsmannen och rådmannen Peter Schwartz och Helena Christina Bock i Helsingfors. Hornstedt hade i Sverige hört till frimurarna och överfördes i januari 1790 till medlem i S:t Johannes Logen S:t Augustin i Helsingfors.


 

Äktenskapet och bytet av frimurarloge antyder att Hornstedts hade för avsikt att permanent bosätta sig i Finland. Efter kriget, i november 1792, förordnades han återigen ändå till lektor i naturalhistoria vid Linköpings gymnasium, där han stannade i fyra års tid, från juni 1793. I november 1796 var Hornstedt fältmedikus vid arméns flottas eskader. Han tillträdde uppdraget 1797, när han flyttade tillbaka till Finland.


 

Under 1808–1809 års krig kapitulerade Sveaborg för ryssarna i början av maj 1808. Hornstedt fördes som krigsfånge till Ryssland. Han frigavs dock snart och gavs en chans att stanna som amiralitetsläkare vid Sveaborgsavdelningen av den ryska flottan och samtidigt ansvara för Tölö militärsjukhus som tagits över av ryssarna. Hornstedt tilldelades hovråds rang 1809. Han avled senare samma år.


 

Arno Forsius


 

Clas Fredrik Hornstedt, född 12.2.1758 i Linköping, död i maj 1809 i Helsingfors. Föräldrar viceborgmästaren, rådman Olof Hornstedt och Charlotta Eld. Gift 1790 med Helena Wilhelmina Schwartz.


 

PRODUKTION. Nova genera plantarum quorum partem primam. Uppsala (1781); Dissertationem inauguralem C.F. Hornstedt, qua fructus javae esculenti eorumque usus cum diaeteticus tum medicus exhibentur. Greifswald (1786); Anteckningar under en resa till Ostindien åren 1782–1786 (1888, 2008).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. A. Gräsbeck, S:t Johannes Logen S:t Augustins matrikel 1762−1808. Genealogiska Samfundets i Finland Årsbok XXXV (1951−1953); J.F. Sacklén, Sveriges Läkare-Historia ifrån Konung Gustaf I:s till närvarande tid I. Nyköping (1822); J.F. Sacklén, Supplement till Sveriges Läkare-Historia ifrån Konung Gustaf I:s till närvarande tid. Nyköping (1835).


 

BILDKÄLLA. Hornstedt, Clas Fredrik. Miniatyr. Finlands nationalmuseum. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 1. Svenska tiden (2008).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4857-1416928957463

 

Upp