WREDE, Johan


(1935– )


Professor i svensk litteratur

Johan Wrede var professor i svensk litteratur vid Helsingfors universitet 1969–1995. Efter avhandlingen om Harry Martinsons tankevärld har han huvudsakligen forskat i Finlands svenska litteratur.

 

Johan Wrede inledde sitt skriftställarskap som 20-åring med 330 dagar, en polemisk vidräkning med värnplikten som han nyss hade fullgjort. Han studerade vid Helsingfors universitet och blev filosofie kandidat 1960. Under studietiden var han redaktör för Studentbladet 1958–1960. Därförinnan hade han fått några noveller publicerade, och vid sidan av ledare skrev han också litteraturkritik i Studentbladet och i huvudsak teaterrecensioner i Hufvudstadsbladet. Wrede medverkade i Finsk Tidskrift med översikter av den finlandssvenska lyriken under 1960-talet. Han var anställd som dramaturg vid Rundradion 1960–1962. Mellan 1964 och 1968 hade han olika forskartjänster vid Statens humanistiska kommission. Som recensent ägnade han sig i fortsättningen mer och mer åt litteraturvetenskapliga och litteraturhistoriska verk.


 

Wrede gjorde en lång karriär vid Helsingfors universitet. Han disputerade redan 1965, med Sången om Aniara. Studier i Harry Martinsons tankevärld. Docent i svensk litteratur blev Wrede 1968, han skötte professuren som tillförordnad samma år och utnämndes till professor i svensk litteratur 1969. Företrädaren Olof Enckell hade varit ämnets enda lärare, men redan innan Wrede tillträdde hade det på Lars Huldéns tillskyndan fått ett lektorat i svensk, d.v.s. Sveriges, litteratur. På Wredes initiativ förstärktes undervisningen ytterligare, med ett lektorat i finlandssvensk litteratur, som tillkom 1972, och en assistenttjänst 1975.


 

Johan Wrede var djupt engagerad i universitetets administration. Inom historisk-filologiska sektionen valdes han till prodekanus 1975 och var dekanus 1976–1979. Wrede valdes två gånger till andre prorektor, 1983 och 1986, och var följaktligen medlem av Lilla konsistoriet 1975–1989. Som prorektor ansvarade han bl.a. för universitetets internationella ärenden. Han engagerade sig i grundandet av Finlandsinstitutet i London och ledde Stiftelsen för Finlands institut i London 1989–1993. Han hörde också till de drivande krafterna när universitetets vuxenutbildning planerades och genomfördes på 1980-talet; bl.a. var han ordförande för Helsingfors universitets forsknings- och utbildningscentral i Lahtis. Våren 1994 var Wrede promotor vid filosofiska fakultetens promotion; han avgick med pension från professuren 1995. Han var inspektor för studentnationen Kymenlaakson osakunta 1979–1995 – nationens rekryteringsområde sammanfaller till en del med friherrliga ätten Wredes besittningar från 1600-talet.


 

Ett annat viktigt verksamhetsfält för Wrede var Svenska litteratursällskapet i Finland. Han invaldes i styrelsen 1967, innehade uppdraget som arkivarie 1968–1982 och 1984–1992. Wrede var ordförande för litteratursällskapets styrelse mellan 1992 och 2000, en period av stark tillväxt för sällskapet och dess verksamhet. Han engagerade sig bl.a. i planerna på Svenska litteratursällskapets hus i Helsingfors och stödde sällskapets strävanden att utöka resurserna för forskning. Han var med om att initiera det stora bilaterala forskningsprogrammet Svenskt i Finland – finskt i Sverige 2000−2003, som finansierades av, utöver Svenska litteratursällskapet, Finlands Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska kulturfonden, samt i Sverige av Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Finlands svenska litteraturhistoria var ett annat bilateralt projekt, med Svenska Akademien, Helsingfors universitet, Åbo Akademi och litteratursällskapet som intressenter. Wrede ledde arbetet 1996−1999, och medverkade både som författare och som utgivare av den första delen.


 

Efter den perspektivrika avhandlingen Sången om Aniara. Studier i Harry Martinsons tankevärld har Johan Wrede ägnat sig åt estetisk teori, finlandssvensk litteratur − främst Arvid Mörnes verk och modernisternas – samt Runeberg, utöver att han i olika sammanhang har återkommit till Martinson. På 1970-talet åtog Wrede sig att kommentera Fänrik Ståls sägner för Svenska litteratursällskapets och Svenska vitterhetssamfundets textkritiska utgåva av Runebergs samlade skrifter. Uppdraget gjorde honom till Runebergforskare; han har publicerat en studie över kronologin i Fänrik Ståls sägner och Jag såg ett folk … Runeberg, Fänrik Stål och nationen, där materialet i kommentaren utnyttjas för en mera populär framställning. Med anledning av Runebergs 200-årsminne utkom Wrede med Världen enligt Runeberg, en samling studier av Runebergs biografi och tankevärld där författaren utgår från motsättningarna i Runebergs liv, livsåskådning och verk. Här tar Wrede spjärn mot Runebergforskningen samtidigt som han inordnar sig i forskningstraditionen.


 

Wrede vistades som forskare vid University of Chicago 1963–1964, i Warszawa 1971–1972 och vid Clare Hall i Cambridge i början av 1980-talet. Hans intresse för dramatik inskränker sig inte endast till verksamheten som kritiker och dramaturg: under studietiden medverkade han i Studentteaterns uppsättningar och senare satt han i styrelsen för Svenska teaterns garantiförening, 1996‒2008, och var ord­förande för Stina Krooks stiftelse 2001–2009.


 

Wrede är ledamot av flera vetenskapliga akademier och sällskap, bland dem Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Finska Vetenskaps-Societeten, Finska Vetenskapsakademien, Vetenskapssocieteten i Lund och Det Norske Viden­skaps-Akademi. Han har bl.a. erhållit Henrik Schücks pris, Axel Hirschs pris och Finlandspriset, samtliga av Svenska Akademien. Richard Ahlqvist har målat hans porträtt, både för Helsingfors universitet och för Svenska litteratursällskapet.


 

Pia Forssell


 

Johan Otto Wilhelm Wrede, född 18.10.1935 i Helsingfors. Föräldrar friherre, kommendörkaptenen Wilhelm Wrede och sjuksköterskan Eja Westerlund. Gift med (1) filosofie doktor Gunnel Cavonius 1960, (2) filosofie licentiat Karin Stenbeck 2005.


 

PRODUKTION. 330 dagar (1955), Sången om Aniara. Studier i Harry Martinsons tankevärld (1965), Arvid Mörnes lyrik (1968), Fänrikarnas födelse. Kronologin i J. L. Runebergs Fänrik Ståls sägner (1981), Kommentar till Fänrik Ståls sägner (tills. med H. Solstrand och U. Terling Hasan, 1983−1984), Jag såg ett folk … Runeberg, Fänrik Stål och nationen (1989), Världen enligt Runeberg. En biografisk och idéhistorisk studie (2005), utg. Finlands svenska litteraturhistoria I (1999)


 

BILDKÄLLA. Wrede, Johan. SLS/Historiska och litteraturhistoriska arkivet.

 

BLF original
Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5629-1416928958235

 

Upp